เงื่อนไขการรับประกัน


การรับประกันของบริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด จะรับประกันอุปกรณ์เครื่องครัวทั้งหมดรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ และส่วนประกอบที่ระบุไว้ในเอกสารการรับประกัน ซึ่งโดยมาตรฐานการรับประกันสินค้าใหม่ของบริษัทฯคือ 1 ปี จากวันที่ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า วันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันกับทางผู้ซื้อก่อนมีการจัดซื้อ

หน้าที่รับผิดชอบของบริษัทภายใต้การรับประกันนี้ได้รับการจำกัดเฉพาะการซ่อมแซม การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ ซึ่งบริษัทได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า

1. เกิดจากข้อบกพร่องของผู้ผลิต   ข้อบกพร่องอันเป็นผลมาจากการขนส่งโดยบริษัท, หรือข้อบกพร่องในอันเนื่องมาจากการติดตั้งของบริษัท

2. การรับประกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วไม่รวมถึง:

(2.1) อุปกรณ์ต่างๆ ที่เคยได้รับการปรับเปลี่ยน, ดัดแปลง, รื้อถอนหรือถูกทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท รวมถึงผนึกหรือป้ายที่อุปกรณ์ถูกถอดออกหรือหลุดออก

(2.2) อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการบริการทางเทคนิค และหรือบำรุงรักษาโดยบุคคลที่สาม หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

(2.3) อุปกรณ์ต่างๆ ที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก การใช้งานผิดประเภท ความประมาท และ ความผิดพลาดจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงภัยทางธรรมชาติอย่างเช่น อัคคีภัย, นํ้าท่วม, แผ่นดินไหว เป็นต้น

(2.4) อุปกรณ์ต่างๆ ที่เสียหายอันมีผลมาจากระบบไฟฟ้าที่ไม่คงที่, ระบบไฟฟ้าเกิน, ขาด, หรือไม่ปกติ การใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าหรือระบบที่ไม่สอดคล้องกับในคู่มือของผู้ผลิต รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงข้อบกพร่องที่มีผลมาจากแรงดันไฟฟ้าผิดปกติและกระแสไฟที่จ่ายเข้ามาจากแหล่งจ่ายไฟที่ไม่สมดุล เช่น คอนโทรล บอร์ด ฮีตเตอร์

(2.5) อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดข้อบกพร่องอันมีสาเหตุมาจากสัตว์และแมลงภายในบ้านอย่างเช่น จิ้งจก, หนู, แมลงสาบ เป็นต้น

(2.6) อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดข้อบกพร่องอันมีสาเหตุมาจากการทำปฏิกิริยาของสารเคมี, ไอทะเล, ความร้อนสูงเกินไป, ฝุ่นที่มีจำนวนมากเกินไป หรือการกัดกร่อนโดยรอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโรงงานซีเมนต์, ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

 (2.7) อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งไม่ได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเป็นประจำหลังจากการใช้งานตามปกติ, รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำความสะอาด, การเติมสารหล่อลื่นที่ขาดหายไป การกำจัดไขมัน, การกำจัดตะกรันเมื่อจำเป็น

(2.8) ชิ้นส่วนอะไหล่ ที่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากการสึกหรอและมีอายุการใช้งาน เช่น ซีลยาง, โอริง, ปะเก็นยาง, ขอบยางต่างๆ เช่น ขอบยางประตู          ขอบยางลิ้นชัก เป็นต้น, ฮีตเตอร์ ลูกปืน, ไส้กรองนํ้า หลอดไฟทุกชนิด ใบมีด, บานพับ, ล้อ, และ ฟิวส์

3. การรับประกันไม่ได้ครอบคลุมถึงการสูญเสียและความเสียหายต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเกิดจากอุปกรณ์, โดยเฉพาะ การได้รับบาดเจ็บ, ความเสียหายทางการเงิน, ความเสียหายทางกฎหมาย เช่น การฝ่าฝืนทรัพยสิทธิทางอุตสาหกรรม, การร้องขอการชดเชยค่าเสียหายและความเสียหายทางด้านวัตถุ

4. ในกรณีที่มีรับการร้องขอสำหรับการปรับแต่งใหม่ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม

5. การรับประกันนี้จะ ไม่ครอบคลุมถึงกรณีที่ลูกค้าค้างชำระการจ่ายเงินเต็มจำนวน หรือตามเงื่อนไขที่ตกลงกับบริษัทฯ

6. การเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ จะต้องเป็นของใหม่ที่สามารถใช้งานได้เทียบเคียงกับการทำงานตามสภาพการทำงานเดิมของอุปกรณ์ และได้รับการรับประกันเท่ากับช่วงระยะเวลาการรับประกันเดิมที่เหลืออยู่ หากบริษัทเรียกร้องให้ลูกค้าส่งคืนอะไหล่ที่ชำรุด ลูกค้าจะต้องส่งคืนภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับคำร้องให้มีการส่งคืน บริษัทขอสงวนสิทธิคิดค่าอะไหล่กับลูกค้า หากลูกค้าละเลยในการส่งคืนอะไหล่ที่ชำรุดดังกล่าว

7. การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลที่สาม โดยจะมีผลเพียงกับผู้สั่งซื้อซึ่งเป็นผู้ที่สั่งอุปกรณ์โดยตรงจากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของบริษัทเท่านั้น ยกเว้นว่าบริษัทเห็นชอบและได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

8. ลูกค้าจะต้องแสดงใบรับประกันที่มีผลบังคับใช้อยู่ส่งให้ทางบริษัทรับทราบทุกครั้งที่ต้องการให้บริษัทซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด

9. บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะค่าแรงและค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯ ปริมลฑล และภูเก็ตสำหรับการซ่อมแซมและการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุด เสียหายตามหัวข้อที่ 1 และขอสงวนสิทธิในการคิดค่าเดินทางสำหรับหน่วยงานลูกค้าที่อยู่นอกเหนือเขตที่กล่าวมาข้างต้น โดยคิดตามมาตรฐานของบริษัท   ในกรณีชิ้นส่วนอะไหล่หรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายตามหัวข้อที่ 2 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคิดค่าค่าบริการ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากมี

ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้ใบรับประกันนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกินกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและค่าแรงตามที่อ้างอิงไว้ข้างต้น การรับประกันนี้จะมีผลทันทีที่ได้รับการลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตของบริษัทและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบตามที่ระบุด้านล่างนี้

Powered by MakeWebEasy.com