Stock Clearance

B99STUD036

ส้อมสำหรับทานอาหารเรียกน้ำย่อย รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 150 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 970 ฿ 970
THB 630 ฿ 630 -35%

B99STUD037

ส้อมสำหรับทานปลา รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 1,225 ฿ 1,225
THB 500 ฿ 500 -59%

B99STUD035

ชุดเซ็ต 2 ชิ้น รุ่น Mulberry Mirror ประกอบด้วย มีดและส้อมสำหรับทานปลา

THB 790 ฿ 790
THB 370 ฿ 370 -53%

B99STUD034

มีดทาเนย รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 172 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 780 ฿ 780
THB 410 ฿ 410 -47%

B99STUD033

มีดสเต๊ก รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 245 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 1,300 ฿ 1,300
THB 670 ฿ 670 -48%

B99STUD032

ช้อนกาแฟ รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 116 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 650 ฿ 650
THB 350 ฿ 350 -46%

B99STUD031

ช้อนชาสไตล์อังกฤษ รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 132 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 720 ฿ 720
THB 390 ฿ 390 -46%

B99STUD030

ช้อนสำหรับทานขนม รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 940 ฿ 940
THB 500 ฿ 500 -47%

B99STUD029

ส้อมหลัก รุ่น Mulberry Mirror ความยาว 210 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 1,160 ฿ 1,160
THB 610 ฿ 610 -47%

B99STUD028

ชุดเซ็ต 3 ชิ้น รุ่น Mulberry Mirror ประกอบด้วย มีดหลัก ส้อมหลัก และช้อนซุป

THB 990 ฿ 990
THB 470 ฿ 470 -53%

B99STUD013

มีดทาเนย รุ่น Karri Mirror ความยาว 172 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 760 ฿ 760
THB 470 ฿ 470 -38%

B99STUD012

ช้อนชาด้ามยาว รุ่น Karri Mirror ความยาว 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 1,210 ฿ 1,210
THB 660 ฿ 660 -45%

B99STUD011

มีดสเต็ก รุ่น Karri Mirror ความยาว 250 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 1,270 ฿ 1,270
THB 820 ฿ 820 -35%

B99STUD010

ช้อนกาแฟ รุ่น Karri Mirror ความยาว 116 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 640 ฿ 640
THB 380 ฿ 380 -41%

B99STUD009

ช้อนชาสไตล์อังกฤษ รุ่น Karri Mirror ความยาว 132 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 670 ฿ 670
THB 390 ฿ 390 -42%

B99STUD008

ช้อนสำหรับทานขนม รุ่น Karri Mirror ความยาว 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 880 ฿ 880
THB 570 ฿ 570 -35%

B99STUD007

มีดสำหรับทานอาหารเรียกน้ำย่อย รุ่น Karri Mirror ความยาว 219 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 880 ฿ 880
THB 630 ฿ 630 -28%

B99STUD006

ส้อมสำหรับทานอาหารเรียกน้ำย่อย รุ่น Karri Mirror ขนาด 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 880 ฿ 880
THB 570 ฿ 570 -35%

B99STUD005

ช้อนซุป รุ่น Karri Mirror ความยาว 210 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 1,090 ฿ 1,090
THB 710 ฿ 710 -35%

B99STUD004

มีดหลักหรือมีดโต๊ะ รุ่น Karri Mirror ความยาว 245 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 1,090 ฿ 1,090
THB 660 ฿ 660 -39%

B99STUD026

มีดทาเนย รุ่น Larch Mirror ความยาว 172 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 670 ฿ 670
THB 320 ฿ 320 -52%

B99STUD025

ช้อนชาด้ามยาว รุ่น Larch Mirror ความยาว 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 1,030 ฿ 1,030
THB 390 ฿ 390 -62%

B99STUD024

มีดสเต๊ก รุ่น Larch Mirror ความยาว 240 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 1,150 ฿ 1,150
THB 450 ฿ 450 -61%

B99STUD023

ช้อนชาสไตล์อังกฤษ รุ่น Larch Mirror ความยาว 132 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 610 ฿ 610
THB 270 ฿ 270 -56%

B99STUD022

ช้อนสำหรับทานขนม รุ่น Larch Mirror ความยาว 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 730 ฿ 730
THB 330 ฿ 330 -55%

B99STUD021

มีดสำหรับทานอาหารเรียกน้ำย่อย รุ่น Larch Mirror ความยาว 212 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 730 ฿ 730
THB 370 ฿ 370 -49%

B99STUD020

ส้อมสำหรับทานอาหารเรียกน้ำย่อย รุ่น Larch Mirror ความยาว 188 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 730 ฿ 730
THB 330 ฿ 330 -55%

B99STUD019

ช้อนซุป รุ่น Larch Mirror ความยาว 210 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 850 ฿ 850
THB 380 ฿ 380 -55%

B99STUD018

ส้อมหลัก รุ่น Larch Mirror ความยาว 210 มิลลิเมตร เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 850 ฿ 850
THB 380 ฿ 380 -55%

B99STUD017

มีด รุ่น Larch Mirror ความยาว 240 มม. เซ็ตละ 4 ชิ้น

THB 850 ฿ 850
THB 410 ฿ 410 -52%

B99STUD016

ชุดเซ็ต 3 ชิ้น รุ่น Larch Mirror ประกอบด้วย มีดหลัก ส้อมหลัก และช้อนซุป

THB 670 ฿ 670
THB 310 ฿ 310 -54%

B99STUD015

ชุดเซ็ต 7 ชิ้น รุ่น Larch Mirror ประกอบด้วย มีดหลัก ส้อมหลัก ช้อนซุป มีดทานอาหารเรียกน้ำย่อย ส้อมทานอาหารเรียกน้ำย่อย ช้อนทานขนม และช้อนชาสไตล์อังกฤษ

THB 1,240 ฿ 1,240
THB 790 ฿ 790 -36%

B99STUD002

ชุดเซ็ต 7 ชิ้น รุ่น Karri Mirror ประกอบด้วย มีดหลัก ส้อมหลัก ช้อนซุป มีดทานอาหารเรียกน้ำย่อย ส้อมทานอาหารเรียกน้ำย่อย ช้อนทานขนม และช้อนชาสไตล์อังกฤษ

THB 1,570 ฿ 1,570
THB 1,010 ฿ 1,010 -36%

B99STUD003

ชุดเซ็ต 3 ชิ้น รุ่น Karri Mirror ประกอบด้วย มีดหลัก ส้อมหลัก และช้อนซุป

THB 670 ฿ 670
THB 540 ฿ 540 -19%

P351014014

กล่องโพลีคาร์บอเนต | กล่องใส่อาหาร ขนาด 1/4 (6 ชิ้น / ชุด)

THB 1,980 ฿ 1,980
THB 840 ฿ 840 -58%

P351013018

กล่องโพลีคาร์บอเนต กล่องใส่อาหาร ขนาด 1/3 (6 ชิ้น / ชุด)

THB 2,280 ฿ 2,280
THB 1,980 ฿ 1,980 -13%

P351012017

กล่องโพลีคาร์บอเนต กล่องใส่อาหาร ขนาด 1/2 (6 ชิ้น / ชุด)

THB 3,000 ฿ 3,000
THB 2,460 ฿ 2,460 -18%

P351011022

GN โพลีคาร์บอเนต กล่องใส่อาหาร GN 1/1 (6 ชิ้น / ชุด)

THB 4,860 ฿ 4,860
THB 4,200 ฿ 4,200 -14%

B11OLIS067

GAS 2 BURNERS

THB 50,000 ฿ 50,000
THB 25,000 ฿ 25,000 -50%

B11OLIS341

GAS DEEP FAT FRYERS 1 HOLE

THB 115,560 ฿ 115,560
THB 57,780 ฿ 57,780 -50%

B11OLIS422

GAS GRIDDLE PLATES COUNTER

THB 80,000 ฿ 80,000
THB 40,000 ฿ 40,000 -50%

B35MANI257

ICE MACHINE

THB 170,000 ฿ 170,000
THB 85,000 ฿ 85,000 -50%

B11ROBA001

DEEP FAT FRYER, F28T

THB 32,100 ฿ 32,100
THB 16,050 ฿ 16,050 -50%

B11MBM0001

FEMD108L8SP.00L0 COMBI OVEN

THB 121,340 ฿ 121,340
THB 60,670 ฿ 60,670 -50%

B11KOLB015

SPEED OVEN.

THB 183,830 ฿ 183,830
THB 91,915 ฿ 91,915 -50%

B17KOLD004

OPEN REFRIGERATED CAKE DISPLAY

THB 64,200 ฿ 64,200
THB 32,100 ฿ 32,100 -50%

B11PREC006

BUILT-IN INDUCTION UNIT

THB 62,000 ฿ 62,000
THB 56,000 ฿ 56,000 -10%

B11ROLL042

FRYER TABLE TOP

THB 10,500 ฿ 10,500
THB 10,300 ฿ 10,300 -2%

B11ROLL033

DEEP FAT FRYER

THB 14,500 ฿ 14,500
THB 9,100 ฿ 9,100 -37%

B11PREC012

TABLE TOP INDUCTION

THB 57,780 ฿ 57,780
THB 49,220 ฿ 49,220 -15%

A16000200MK-38.1

304 Stainless Steel w/ 1.5 mm thickness

THB 7,200 ฿ 7,200
THB 5,040 ฿ 5,040 -30%

A16000001MK-04

304 Stainless Steel

THB 42,800 ฿ 42,800
THB 29,960 ฿ 29,960 -30%

A1300036101

304 Stainless Steel w/ 1.5 mm thickness

THB 61,142.86 ฿ 61,142.86
THB 42,800 ฿ 42,800 -30%

A13000277LBA-014

304 Stainless Steel w/ 1.5 mm thickness

THB 32,100 ฿ 32,100
THB 19,260 ฿ 19,260 -40%

A13000193DDC-006

304 Stainless Steel

THB 9,808.33 ฿ 9,808.33
THB 5,885 ฿ 5,885 -40%

A10000213SV-03

304 Stainless Steel

THB 48,333.33 ฿ 48,333.33
THB 29,000 ฿ 29,000 -40%

A09000305MK-15

304 Stainless Steel w/ 1.5 mm thickness

THB 23,692.86 ฿ 23,692.86
THB 16,585 ฿ 16,585 -30%

A14000072 LB-EQ-53R

304 Stainless Steel w/ 1.5 mm thickness

THB 30,571.43 ฿ 30,571.43
THB 21,400 ฿ 21,400 -30%

A1300017802

304 Stainless Steel

THB 8,214.29 ฿ 8,214.29
THB 5,750 ฿ 5,750 -30%

ZF76409001

304 Stainless Steel

THB 13,757.14 ฿ 13,757.14
THB 9,630 ฿ 9,630 -30%

A1100037051

304 Stainless Steel

THB 6,350 ฿ 6,350
THB 5,980 ฿ 5,980 -6%

A1100016205.1

304 Stainless Steel

THB 8,071.43 ฿ 8,071.43
THB 5,650 ฿ 5,650 -30%

A12000201 RK-13

304 Stainless Steel

THB 84,071.43 ฿ 84,071.43
THB 58,850 ฿ 58,850 -30%

A12000065 MK-18

304 Stainless Steel

THB 32,457.14 ฿ 32,457.14
THB 22,720 ฿ 22,720 -30%

A12000065 MK-17

304 Stainless Steel

THB 31,600 ฿ 31,600
THB 22,120 ฿ 22,120 -30%

A11000245 BF-14

304 Stainless Steel

THB 46,580 ฿ 46,580
THB 32,600 ฿ 32,600 -30%

A09000419 BR-12

304 Stainless Steel

THB 53,500 ฿ 53,500
THB 37,450 ฿ 37,450 -30%

A08000443 SH-30

304 Stainless Steel

THB 68,785.71 ฿ 68,785.71
THB 48,150 ฿ 48,150 -30%

A06000416WA-01

304 Stainless Steel

THB 32,715 ฿ 32,715
THB 22,900 ฿ 22,900 -30%

A07000484 01

304 Stainless Steel

THB 9,935.71 ฿ 9,935.71
THB 6,955 ฿ 6,955 -30%

A07000001 MK-38.1

304 Stainless Steel

THB 12,228.57 ฿ 12,228.57
THB 8,560 ฿ 8,560 -30%

A07000001 MK-20.1

304 Stainless Steel

THB 8,637.14 ฿ 8,637.14
THB 6,046 ฿ 6,046 -30%

A07000001 MK-17

304 Stainless Steel

THB 13,757.14 ฿ 13,757.14
THB 9,630 ฿ 9,630 -30%

A07000001 MK-07

304 Stainless Steel

THB 70,441.67 ฿ 70,441.67
THB 42,265 ฿ 42,265 -40%

A07000557 BB-02

304 Stainless Steel

THB 36,685.71 ฿ 36,685.71
THB 25,680 ฿ 25,680 -30%

A0700029001

304 Stainless Steel

THB 17,066.67 ฿ 17,066.67
THB 10,240 ฿ 10,240 -40%

A08000235 RK-13

304 Stainless Steel

THB 9,171.43 ฿ 9,171.43
THB 6,420 ฿ 6,420 -30%

A04000216 TS-2244

304 Stainless Steel

THB 29,807.14 ฿ 29,807.14
THB 20,865 ฿ 20,865 -30%

A04000216MP-370

304 Stainless Steel

THB 15,000 ฿ 15,000
THB 8,025 ฿ 8,025 -47%

A04000216WH-2961

304 Stainless Steel

THB 37,450 ฿ 37,450
THB 26,215 ฿ 26,215 -30%
สินค้าหมด

A04000216 VP-243

304 Stainless Steel

THB 32,991.67 ฿ 32,991.67
THB 19,795 ฿ 19,795 -40%

A04000216 CK-7

304 Stainless Steel

THB 81,171.43 ฿ 81,171.43
THB 56,820 ฿ 56,820 -30%

A05000447 PA-22

304 Stainless Steel

THB 39,742.86 ฿ 39,742.86
THB 27,820 ฿ 27,820 -30%

A07000064 PV-23

304 Stainless Steel

THB 4,585.71 ฿ 4,585.71
THB 3,210 ฿ 3,210 -30%

A06000361 GD-06

304 Stainless Steel

THB 14,371.43 ฿ 14,371.43
THB 10,060 ฿ 10,060 -30%

F764023001

304 Stainless Steel

THB 19,688 ฿ 19,688
THB 9,844 ฿ 9,844 -50%

A04000216 CK-40

304 Stainless Steel

THB 80,357.14 ฿ 80,357.14
THB 56,250 ฿ 56,250 -30%

A04000216MP-222

304 Stainless Steel

THB 18,357.14 ฿ 18,357.14
THB 12,850 ฿ 12,850 -30%

A06000093 RE-1-07

304 Stainless Steel

THB 22,600 ฿ 22,600
THB 19,350 ฿ 19,350 -14%

F714111501

304 Stainless Steel

THB 18,190 ฿ 18,190
THB 9,095 ฿ 9,095 -50%

F764018002

304 Stainless Steel

THB 14,266.67 ฿ 14,266.67
THB 8,560 ฿ 8,560 -40%

A05000418 JB-10

304 Stainless Steel

THB 85,600 ฿ 85,600
THB 51,360 ฿ 51,360 -40%

A03000007 RK-02R1

304 Stainless Steel

THB 9,171.43 ฿ 9,171.43
THB 6,420 ฿ 6,420 -30%

A05000545 CL-08

304 Stainless Steel

THB 16,814.29 ฿ 16,814.29
THB 11,770 ฿ 11,770 -30%

A05000284 RK-01

304 Stainless Steel

THB 43,900 ฿ 43,900
THB 30,730 ฿ 30,730 -30%

A04000249 FC-34/1

304 Stainless Steel

THB 6,114.29 ฿ 6,114.29
THB 4,280 ฿ 4,280 -30%

A04000573 ZF35000001

304 Stainless Steel

THB 11,914.29 ฿ 11,914.29
THB 8,340 ฿ 8,340 -30%

A04000030 ZF12000002

304 Stainless Steel

THB 137,316.67 ฿ 137,316.67
THB 82,390 ฿ 82,390 -40%

A04000243 AR-75

304 Stainless Steel

THB 35,000 ฿ 35,000
THB 27,000 ฿ 27,000 -23%

A04000235 CAF-SK-016

304 Stainless Steel

THB 13,910 ฿ 13,910
THB 6,955 ฿ 6,955 -50%
Powered by MakeWebEasy.com
โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับเงื่อนไขการใช้คุกกี้ของเรา เราใช้คุกกี้เพียงเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านในเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้